Disclaimer

De informatie op deze website wordt u aangeboden door HDM wonen. De website waar u zich op bevindt is een onderdeel van HDM N.V.. Door het gebruik van de website, wordt u geacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en ze te aanvaarden.

De informatie op de website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen informatieve doeleinden. Daarbij kunnen voorraden afwijken van de huidige op de website getoonde voorraad. Alhoewel HDM wonen zich inspant om informatie aan te bieden die zorgvuldig wordt samengesteld, kan het niet worden uitgesloten dat er zich op deze website onvolledige, onnauwkeurige of niet meer actuele informatie kan bevinden. Er wordt geen enkele garantie, impliciet of expliciet, gegeven voor de juistheid, actualiteit of volledigheid van de geboden informatie, noch voor het feit dat de informatie geschikt zou zijn voor een welbepaald doel. HDM wonen behoudt zich het recht voor om de informatie op de website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

Indien u onjuistheden vaststelt in de informatie die op of via de website ter beschikking wordt gesteld, kunt u dit melden aan: wonen@hdm.be.

De website kan hyperlinks naar andere websites bevatten waarover HDM wonen geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent dan wel zeggenschap heeft. HDM wonen kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gehouden voor het (verder) bestaan van deze websites, noch voor de daarin opgenomen informatie. Bovendien impliceert het opnemen van hyperlinks naar andere websites niet dat HDM wonen instemt met de inhoud van deze websites of dat er enige vorm van samenwerking of verwantschap zou bestaan met deze websites.

In geen geval kan HDM wonen of een van haar bestuurders, medewerkers of adviseurs aansprakelijk worden gesteld voor schade die ontstaat of voortvloeit uit enig rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik van de website of van de op of via de website verkregen informatie. HDM wonen is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit eventuele onderbrekingen van de website, voor schade veroorzaakt door technische fouten of door virussen of soortgelijke verstorende elementen, of, uit de consultatie of het gebruik van de websites (bv. via hyperlinks) waarnaar verwezen wordt op of via de website of de informatie die in laatstgenoemden vervat is. HDM wonen is evenmin aansprakelijk voor elektronische communicatie via de website, zoals de verzending van e-mailberichten, vertraging, onderschepping of manipulatie door derden van deze communicaties.

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor elke keuze of beslissing die wordt gemaakt op basis van informatie die op of via de website werd verkregen. De gebruiker van deze website moet zelf alle redelijke voorzorgen nemen tegen virussen, bugs, Trojaanse paarden enz. De website geniet auteursrechtelijke bescherming. Het auteursrecht op alle aangeboden informatie berust bij HDM wonen en deze informatie kan bijgevolg niet worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en uitdrukkelijke toestemming van HDM wonen.

Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit (het gebruik van) de website zullen exclusief onderworpen zijn aan de Belgische wetgeving.